06 грудня 2021 року (05322) 2-69-41 Мапа сайту

Науковою мовою про мову медицини

Презентація науково-дослідної роботи кафедри

 

До наукових зацікавлень науково-педагогічних працівників  кафедри  належить широке коло проблем мовознавства, лінгводидактики, психології й педагогіки вищої школи.

Нині працівники кафедри зосередили свою дослідницьку увагу на різноаспектному аналізі медичного дискурсу. Робота над ініціативною НДР проводиться в трьох напрямах – лінгвістичному, лінгводидактичному і соціокультурному. Тематичне коло наукових досліджень, що стосуються кафедральної теми «Медичний дискурс у парадигмі сучасності: лінгвістичний, лінгводидактичний і соціокультурний аспекти» (державний реєстраційний номер 0116U003820), окреслене студіюванням нагальних проблем унормованості терміносистеми стоматологічної галузі, висвітленні особливостей функціонування наукового стилю в мові стоматології, вивченні закономірностей утворення й уживання медичної термінологі, аналізові шляхів формування й удосконалення дослідниками, передовсім лікарями, свого індивідуального наукового стилю, описові стилістично й граматично вмотивованих засобів ословеснення спеціальних наукових і професійних понять. Окреслені аспекти дослідження обґрунтовано вкрай гострою потребою систематизації й уніфікації термінологічного інструментарію медичної сфери.Діапазон мовоцентричних студій розширюється, тому в контексті актуальних гуманітарних ідей цікавість науковців кафедри викликають проблеми репрезентації національно-мовної картини світу й культурно-текстової комунікації майбутнього лікаря, мовні, когнітивні й прагматичні характеристики мовленнєво-жанрової парадигми медичного дискурсу, комунікативно-прагматичний аналіз мовних знаків медичного тексту, лінгвокультурологічні аспекти комунікації в галузі охорони здоров’я й дослідження лінгвоперсоналії сучасного лікаря.Окреме місце посідають наукові студії, присвячені найменшою мірою опрацьованим питанням української лексикології, граматики й синтаксису. У колі основних наукових зацікавлень працівників кафедри – упровадження й апробація педагогічної інноватики в навчально-виховний процес, раціональне послуговування передовими навчальними технологіями в освітніх інституціях загалом і в медичних ЗВО зокрема.Не лишилися поза увагою дослідників і ключові питання психологічних векторів розвитку здобувачів освіти, аналізу мовленнєвої компетенції майбутніх лікарів, специфіки формування системи морально-етичних якостей висококваліфікованих медичних працівників та ін.